SOSYAL AĞLARIN EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE KULLANILMASI İLE İLGİLİ KARMA ÖĞRENME ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ:SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Aytekin İŞMAN, Nazire Burçin HAMUTOĞLU

Abstract


The purpose of this study is the level of blended learning habits of students using social networks. In the study student’s views are collected through the using social networks in the education process. These views are analyzed gender, socio-economic level, usage internet frequent weekly, place that family lives variables. In the study one of the social network Facebook has used by the blended learning students, which studying computer and instructional technology education department and registered 3rd level Distance Education course and registered 2nd level the Instructional Technology and Material Design  courses. This study includes 76 students and 52 of them going on 2nd level, 24 of them going on 3rd level in the same department. The students have discussed the questions that have been on Facebook over a period. 5 Likert-type questionnaires developed for the purpose of the research group used to collect feedback. The data which has collected analyzed by the SPSS program with the t-test and ANOVA.

Keywords: The effect of social networks on the educaion process, Distance Education, Facebook,

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, karma öğrenme öğrencilerinin sosyal ağları kullanma alışkanlıklarının ne düzeyde olduğudur. Çalışma kapsamında sosyal ağların eğitim–öğretim sürecinde kullanılması ile ilgili öğrenci görüşlerini toplanmış olup; bu görüşlerin öğrenci grubunun cinsiyet, algılanan sosyo-ekonomik düzey, haftalık internet kullanım süresi ve ailenin yaşadığı yer özellikleri ile arasındaki ilişkinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında sosyal ağlardan biri olan Facebook, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’ ndeki Karma Öğrenme öğrencilerinden “Uzaktan Eğitim” dersini alan 3. sınıf öğrencileri ve “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersini alan 2. sınıf öğrencileri tarafından kullanılmıştır. Çalışmanın grubu, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Karma Öğrenme Bölümü’ ne devam etmekte olan 52 adet 2. sınıf ve 24 adet 3. sınıf olmak üzere toplam 76 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrenciler, bir ders dönemi süresince her hafta anlatılan konu ile ilgili Facebook üzerinde paylaşılan soruları tartışmaktadırlar. Araştırma grubundan görüş toplamak amacıyla geliştirilen 5’li likert tipi anket kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde, SPSS programı kullanılarak t-testi ve ANOVA analizleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal ağların eğitim-öğretim sürecine etkisi, Uzaktan Eğitim, Facebook, Sakarya Üniversitesi.


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE)

ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE) are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)