ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİM STİLLERİ İLE SINIF KONTROL DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Alattin BAYSAL, Hasan ALTUN

Abstract


INVESTIGATION OF TEACHER CLASS MANAGEMENT STYLESAND CLASS CONTROL LEVELS ACCORDING TO SOME VARIABLES

In this study; It is aimed to determine the classroom management styles, class control levels and the relationship between the teachers. The research population is composed of teachers working in the secondary schools of the TRNC Ministry of National Education-General Secondary Education Department in the 2017-2018 Academic Year. The sample of the research sample was taken into consideration and the teachers who worked in the schools determined randomly were formed. In order to determine the classroom management styles of teachers as data collection ztool, Kris (1996) prepared a scale of classroom management styles adapted to Turkish by Ekici (2004), and control of classroom management developed by Yılmaz and Şahin (2016) for the determination of class control levels. and the personal information form developed by the researcher were used. Gender, marital status, graduation status of teachers according to the gender, marital status of the research, t-test in comparison, the one-way analysis of variance (ANOVA) to test the significance of the classroom management styles of teachers according to age groups and research periods tukey test, a simple linear collation analysis was conducted for the relationship between teachers' classroom management styles and class control levels. In terms of teachers' classroom management styles; The authoritarian class management style is higher in males, while the idle class management style is higher in females, male teachers are more authoritarian than female teachers, single teachers prefer idle class management. In the stray class management style, it was seen that groups of 10 years and 11-20 years exhibited this style. In terms of class control levels; While male teachers had low level of control, female teachers had higher level of control than male teachers, while teachers who were married according to marital status exhibited low level of control while single teachers showed higher levels of control. In the study, a significant relationship was found between the classroom management styles of the teachers and the class control levels. The positive direction between the controlled classroom management style and the high control level was negative. and the stratified class management style and the middle control level.

Keywords: Classroom management, teacher classroom management styles, class control level

Öz

Bu araştırmada; Öğretmenlerin sınıf yönetim stilleri, sınıf kontrol düzeyleri ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı’nda KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı orta dereceli okullarda görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini de bu okulların sayısı dikkate alınarak tesadüfi olarak belirlenen okullarda görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmenlerin sınıf yönetim stillerini ortaya çıkarıp belirlemek amacıyla, Kris (1996) tarafından oluşturulan ve Ekici (2004) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan sınıf yönetim stilleri ölçeği, sınıf kontrol düzeylerinin belirlenmesi için de Yılmaz ve Şahin (2016) tarafından geliştirilen sınıf yönetiminde kontrol düzeyi belirleme ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yönetim sitillerine yönelik cinsiyet, medeni durum, mezuniyet durumuna göre karşılaştırmada  t-testi, öğretmenlerin sınıf yönetim stillerinin, yaş grupları ve araştırma sürelerine göre anlamlılığını test etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA), farklılaşmanın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için ileri analiz olarak tukey testi, öğretmenlerin sınıf yönetim stilleri ile sınıf kontrol düzeyleri arasındaki ilişki için de basit doğrusal kolerasyon analizi yapılmıştır. Öğretmenlerin sınıf yönetim stilleri açısından; Otoriter sınıf yönetimi stilinin erkeklerde, başıboş sınıf yönetimi stilinin ise kadınlarda daha yüksek olduğu, erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere oranla daha otoriter bulunduğu, bekar öğretmenlerin başıboş ve aldırmaz sınıf yönetimini tercih ettikleri, takdir edilen sınıf yönetim stilini 31-40 yaş arası ile 41 yaşın üstü öğretmen gruplarından oluştuğu, başıboş sınıf yönetim stilinde ise çalışma süresi olarak 10 yıl altı meslek kıdeme sahip gruplar ile 11-20 yıl arası meslek kıdemine sahip grupların bu stili sergilediği görülmüştür. Sınıf kontrol düzeyleri açısından; Erkek öğretmenlerin düşük kontrol düzeyini benimserken kadın öğretmenlerde yüksek kontrol düzeyi ortalaması erkek öğretmenlere göre daha yüksek olduğu, medeni duruma göre evli olan öğretmenler düşük kontrol düzeyini sergilerken bekar öğretmenler yüksek kontrol düzeyini sergilemeleri oranları daha fazla bulunmuştur. Araştırmada öğretmenlerin sınıf yönetim stilleri ile sınıf kontrol düzeyleri arasındaki anlamlı ilişki bulunmuştur. Takdir edilen sınıf yönetim stili ile yüksek kontrol düzeyi arasında pozitif yönlü, takdir edilen sınıf yönetim stili ile düşük kontrol düzeyi arasında negatif yönlü, aldırmaz sınıf yönetimi stili ile orta kontrol düzeyi arasında negatif ve başıboş sınıf yönetim stili ile orta kontrol düzeyi arasında negatif yönlü ilişki gözlenmiştir

Anahtar Sözcükler: Sınıf yönetimi, Öğretmen sınıf yönetim stilleri, sınıf kontrol düzeyi

KAYNAKÇA

Ağaoğlu, E. (2012). Sınıf Yönetimi ile İlgili Genel Olgular. Kaya, Z. (ed.), Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi. 13.Baskı.

Aydın, M. (1994). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatipoğlu değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 29(131), 50–60.

Balbay, R. (2012). 2000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi. 4. Baskı

Beyaztaş, D. İ. (2009). Beyaztaş, D. (2009). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Değişkenler   Açısından Sınıf Yönetimi Anlayışlarının Belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Atatürk              Üniversitesi, Erzurum.

Dirlikli, M., Sakallı, F. A., Akgün, L. (2015). Matematik Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşı­laştıkları Sorunlar. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. V.2. N.5 36-57

Erden, M.(2000). Sınıf Yönetimi. 1. Baskı. Alkım Yayınları. İstanbul.

Ekici, G. (2004). İlköğretim I. kademe öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin değerlendirilmesi. eğitim ve bilim, 131, 50–60.

Genç, S. Z ve Kalafat, T. (2008). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile empatik becerilerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Manas.

Güven, S. & Akdağ, M. (2002). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin sınıf yönetimi etkinliklerine ilişkin öğrenci algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (29), 69-80

Karaköse, T. (2010). Sınıf yönetimi stratejileri öğretmen kılavuzu. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel.

Kris, B. (1996a). Teacher talk “What İs Your Classroom Management Profile?” 05.11.2018 tarihinde indirildi, http://protectiveschools.org/drugstats/tt/v1i2/what.html

Kris, B. (1996b). Teacher talk “authoritarian”. 05.11.2018 tarihinde indirildi,  http://protectiveschools.org/drugstats/tt/v1i2/authoritarian.html

Kris, B. (1996c). Teacher talk “laissez-faire”. 05.11.2018tarihinde indirildi, from http://protectiveschools.org/drugstats/tt/v1i2/authoritarian.html

Kris, B. (1996d). Teacher talk “indifferent”. 05.11.2018tarihinde indirildi, from http://protectiveschools.org/drugstats/tt/v1i2/authoritarian.html

Kris, B. (1996e). Teacher talk “authoritative”. 05.11.2018tarihinde indirildi, from http://protectiveschools.org/drugstats/tt/v1i2/authoritarian.html

Özel, A. ve Bayındır, N. (2008). Yapılandırmacı Anlayışa Göre Sınıf Yönetimi. Ankara: PegemA.

Şentürk, H., Oral, B.(2008). Türkiye’de sınıf yönetimi ile ilgili yapılan bazı araştırmaların değer­lendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. V.7.N.26.

Turan, S. (2006). Sınıf yönetiminin temelleri. M. Şişman, S. Turan(Ed.), Sınıf Yönetimi . Ankara Üniversitesi SBE Dergisi, 19, 212-222.

Yılmaz, K. (2010). İlköğretim okul öğretmenlerinin sınıf yönetimi tarzları ile demokratik değerlere yönelik görüşleri arasındaki ilişki. Pegem Akademi.

Yılmaz, Z. N. ve Şahin, A.E. (2016). Sınıf yönetiminde öğretmenlerin kontrol düzeyini belirleme ölçeğinin geliştirilmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 30(1), 31-42.

 


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.